Obchodní podmínky


Provozovatelem webových stránek http://revocue.cz (dále jen “Webové stránky“) je RevoCue AI s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ: 29128544, DIČ: CZ29128544, spisová značka C 202265 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info (zavináč) revocue.cz, tel.: +420 608 971 729 (dále jen “Prodávající“). Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba (dále jen “Kupující“). Kupující je spotřebitel nebo podnikatel ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na Webových stránkách.

Poskytované služby

Předmětem služeb je poskytování licence k softwarovým produktům dodávaných Prodávajícím a nabízených na Webových stránkách (dále jen “Software“). Software je dodáván formou zaslání sériového čísla, pomocí kterého Kupující aktivuje plnou (placenou) verzi daného Software. Samotný instalační balíček Software je ke stažení na Webových stránkách zdarma. Vzhledem k povaze Software se jedná o poskytování digitálního obsahu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Bližší popis Software, jeho hlavních vlastností a údajů o součinnosti digitálního obsahu s dalším softwarem a hardwarem, je uveden na Webových stránkách u každého produktu zvlášť.

Způsob objednání, platby a dodání

Software je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách. Před odesláním objednávky může Kupující na Webových stránkách opravovat veškeré zjištěné chyby v objednávce vzniklé při zadávání dat do formuláře. Odesláním objednávky Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas s Obchodními podmínkami v  plném rozsahu. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku přijetí sériového čísla pro objednaný Software Kupujícím. Sériová čísla k Software jsou dodávána v  elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Platbu lze provést bankovním převodem nebo prostřednictvím společnosti PayPal, včetně možnosti provést úhradu platební kartou. V případě platby bankovním převodem odešle Prodávající e-mailem Kupujícímu proforma fakturu s údaji pro provedení zálohové platby. Po připsání této zálohové platby na účet Prodávajícího v plné výši odešle Prodávající e-mailem Kupujícímu sériové číslo a daňový doklad. Pokud Kupující tuto zálohovou platbu neuhradí v plné výši, nedojde k uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím společnosti PayPal odešle Prodávající e-mailem Kupujícímu sériové číslo a daňový doklad bez zbytečného odkladu po realizaci transakce a přijetí platby.

Ceny

Na Webových stránkách jsou uvedené vždy aktuálně platné ceny. Tyto ceny jsou smluvní, konečné, včetně veškerých daní a poplatků, které musí Kupující zaplatit. DPH je vždy připočtena v zákonné výši dle aktuálně platné legislativy. Konkrétní výše DPH závisí na sídle Kupujícího, zda je Kupující spotřebitel nebo podnikatel a dalších legislativně stanovených skutečnostech. Z tohoto důvodu se konečná cena včetně DPH zobrazí po zadání fakturačních údajů Kupujícího do objednávkového formuláře – současně však před odesláním objednávky. Kupujícímu nevznikají žádné náklady na dodání Software. Kupující i Prodávající si sami hradí v plné výši své náklady na prostředky komunikace na dálku. Žádné smluvní straně nevzniká povinnost hradit druhé smluvní straně jakékoliv náklady na prostředky komunikace na dálku.

Licenční smlouva

Podmínkou uzavření kupní smlouvy a užívání Software je souhlas koncového uživatele Software s podmínkami licenční smlouvy. K uzavření licenční smlouvy dochází v momentě instalace Software. Úplné znění licenční smlouvy je součástí instalačního balíčku příslušného Software a je tedy volně k dispozici před uzavřením kupní smlouvy, aby se s ní budoucí Kupující mohl řádně a včas seznámit. Rámcové (informativní) znění licenční smlouvy je uvedeno na Webových stránkách. Doba trvání závazku a podmínky ukončení závazku jsou upraveny v licenční smlouvě k příslušnému Software. Licenční smlouva neupravuje otázku vadného plnění, ani záruky či reklamace. V případě vadného plnění se práva a povinnosti Kupujícího řídí aktuálně platnou legislativou. Odmítnutí licenční smlouvy nezakládá právo žádné ze smluvních stran odstoupit od kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Kupujícím jsou Prodávajícím zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména pak v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující bere na vědomí, že je povinen Prodávajícímu uvést své aktuální osobní údaje správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány jiným osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

Jak odinstalovat Software

Tento odstavec má pouze informativní charakter, konkrétní způsob odinstalování Software závisí na použitém operačním systému, konfiguraci a nastavení daného počítače. Pro instalaci a odinstalování Software mohou být vyžadována administrátorská práva. Pokud Software obsahuje instalační program, pak jej lze obvykle odinstalovat následujícím způsobem:
  • Zvolte „Start / Ovládací panely / Programy / Odinstalovat program“.
  • V seznamu nainstalovaných programů vyhledejte Software, který chcete odinstalovat.
  • Dvojklikem provedete odinstalování zvoleného Software.
Pokud Software či verze instalačního software neobsahuje instalační program, pak jej lze odebrat smazáním příslušných souborů.

Závěrečná ustanovení

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním Obchodních podmínek, že zcela rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění Obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním Obchodních podmínek účinných v okamžiku odeslání objednávky. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Pokud by kterékoli ustanovení Obchodních podmínek bylo shledáno úplně nebo částečně neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení Obchodních podmínek tím zůstávají nedotčena. Reklamaci lze podat u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Obchodních podmínkách. Se stížností se spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci. Obchodní podmínky jsou účinné od 12. 6. 2019. Obchodní podmínky se nevztahují na společnost PayPal.